معرفی انجمن

آئین نامه انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

مقدمه

در راستای اجرایی نمودن بند «ج» ماده ۱ قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۸/۵/۱۳۵۳ و ماده ۲ قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴ و مواد ۸ و ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حمایت ، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت جمعی و کارگروهی ، افزایش مهارت علمی و همچنین بهره گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و ایجاد کار آفرینی ، انجمن علمی دانشجویی  علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی سیرجان طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شود و به فعالیت می پردازد

فصل اول :  تعاربف ، اهداف و کلیات :

ماده ۱ : انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی: جمعیتی متشکل از دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی سیرجان که علاقه مند به مشارکت در فعالیت های علمی در دانشکده در حوزه ی علوم آزمایشگاهی و مطالب مربوط به آن هستند

ماده ۲ : در دانشکده ، انجمن های ذیل در صورت تشکیل ، باید به عنوان زیر شاخه و یا تحت نظارت انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی به فعالیت بپردازند :

۲-۱ : انجمن علمی آموزشی رشته های تخصصی : تمامی عناوین گروه های آموزشی یک دانشکده/دانشگاه را شامل می شود . مثل : انجمن علمی دانشجویی ایمونولوژی ، انجمن علمی دانشجویی ژنتیک پزشکی ،  انجمن علمی دانشجویی هماتولوژی  و …

۲-۲ : انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای : تشکیل انجمن علمی دانشجویی توسط دانشجویان دو یا چند رشته عمومی که یکی از آن ها علوم آزمایشگاهی باشد یا تخصصی از علوم آزمایشگاهی باشد . مثل : انجمن علمی دانشجویی بهداشت در آزمایشگاه و… که تمامی اعضا باید از دانشگاه علوم پزشکی وزارت متبوع بوده و اعضا سایر دانشگاه ها (وزارت علوم ، دانشگاه آزاد و …) به عنوان عضو همکار و یا افتخاری محسوب خواهند شد

۳-۲ : انجمن علمی دانشجویی  جهت پرداختن به یک موضوع خاص  : انجمن  علمی دانشجویی آسم و آلرژی ، انجمن علمی دانشجویی فشار خون و…

ماده ۳ : انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور : جمعیتی کشوری متشکل از کلیه دبیران انجمن های علمی دانشجویی مرتبط با یک رشته تخصصی ، بین رشته ای و یا با یک موضوع خاص از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد

ماده ۴ : هیئت موسس : حداقل ۵ نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت علمی پژوهشی رشته ذیربط و با شرایط مندرج در ماده ۱۴ آیین نامه که تقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل انجمن علمی دانشجویی به شورای نظارت دانشکده ارائه نمایند .

ماده ۵ :عضویت :

۵-۱ : عضو عادی : دانشجویان دانشگاه که فرم عضویت انجمن علمی دانشجویی مربوطه را تکمیل می نمایند

۵-۲ : عضو فعال : اعضایی از انجمن علمی دانشجویی مربوطه که بیش از سه ماه از عضویت آن ها گذشته و به تشخیص اکثریت شورای مرکزی ، شاخص های فعال بودن در انجمن های علمی دانشجویی را کسب کرده باشند

ماده ۶ : مجمع عمومی انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهیان : مجمعی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهیان دانشکده علوم پزشکی سیرجان

ماده ۷ :

شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی سیرجان : شورایی متشکل از اعضای فعال انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی این دانشکده است که به صورت سالیانه به صورت رای گیری توسط دانشجویان محصل در رشته ی علوم آزمایشگاهی این دانشکده انتخاب می شوند و از این پس ، شورای مرکزی انجمن علمی نامیده می شود .

ماده ۸ :

شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده : شورایی متشکل از دبیران انجمن های علمی این دانشکده که وظیفه هماهنگی و انسجام بخشی بین انجمن های علمی دانشجویی این دانشکده را بر عهده دارد و  از این پس ، شورای دبیران دانشکده نامیده می شود .

ماده ۹ :

شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه : شورایی متشکل از دبیران شورای دبیران دانشکده های یک دانشگاه که وظیفه هماهنگی و انسجام بخشی بین انجمن های علمی دانشجویی یک دانشگاه را بر عهده دارد و  از این پس ، شورای دبیران دانشگاه نامیده می شود .

ماده ۱۰ :

شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکده های کشور : شورایی متشکل از دبیران شورای دبیران دانشکده های مشابه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است .

تبصره : متانسب با هر یک از دانشکده های علوم  پزشکی ، می تواند یک شورا در سطح کشور تشکیل شود .

ماده۱۱ :

شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور : شورایی متشکل از دبیران شوراهای انجمن های علمی دانشجویی دانشکده های کشور و دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی هر دانشگاه می باشد .

ماده ۱۲:

انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم آزمایشگاهی دانشکده علوم پزشکی سیرجان با هدف کلی جهاد علمی و ترویج فرهنگ سلامت در کلیه سطوح جامعه و با اهداف زیر در دانشکده علوم پزشکی سیرجان تشکیل می شود .

حرکت بر اساس نقشه جامع علمی کشور و ایجاد هم افزایی در جهت تقویت و توسعه دستاوردهای علمی دانشکده

شکوفایی استعدادها و برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده و بهره گیری از توانمندی های و فردی و گروهی دانشجویان علوم آزمایشگاهی این داشنکده

ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشکده از فعالیت های علمی دانشجویان علوم آزمایشگاهی این دانشکده

افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشکده در فعالیت های علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار گروهی ( از جمله : کارگاه های علمی ، سمینارهای علمی ،اردوهای علمی،مسابقات علمی و …)

تقویت و تحکیم پیوند بین نظام آموزش سلامت با عموم جامعه

تعمیق دانش و بینش علمی و مهارت های عملی دانشجویان علوم آزمایشگاهی

استفاده حداکثری از شرکت های دانش بنیان به منظور کاربردی نمودن مطالعات علمی

ایجاد بستری مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربیات نهادها و انجمن های علمی تخصصی مرتبط و بهره گیری از دانش و تجربه اعضاء هیئت علمی

تشویق در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و درآمدزایی در بین دانشجویان حوزه سلامت

تلاس در جهت ایجاد ارتباط موثر و سازنده بین دانش و صنعت

توسعه و ترویج فعالیت های علمی در دانشکده با استفاده حداکثری از فضای مجازی در حوزه سلامت

فعالیت شبکه ای بر طبق نقشه جامع و پرهیز از موازی کاری